علم دفاع از خود

دفاع مشروع و دفاع شخصی

آیا لزوما در هر شرایطی در موقعیت های دفاع شخصی مقاومت کردن یا درگیر شدن بهترین انتخابه؟

دفاع مشروع از بحث های بسیار مهم و البته بحث برانگیز در دفاع شخصی محسوب می شه.

در قسمت سوم پادکست سیف زون این موضوع چالش برانگیز رو باز کردیم.

پادکست سیف زون

منتشر شده

در

توسط