علم دفاع از خود

دفاع شخصی نوجوانان

در این صفحه با ویژگی های کلاس دفاع شخصی برای نوجوانان و دوره های آموزش دفاع شخصی نوجوانان آشنا خواهید شد.